Hoppa till innehåll

1 Introduktion

Vi på Acovea prioriterar alltid  dig som individ och patient först. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du genomför  provtagning hos oss.

Vår webbplatsadress är: https://www.acovea.se.

2 Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Acovea Handelsbolag, org. nr. 969758-5736 (”Acovea”), som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen (”Webbplatsen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Webbplatsen, på annat sätt tillhandahåller oss eller som framkommer i samband med provtagning.

3 Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig ?

3.1 Personuppgifter som registreras i samband vid bokning via bokadirekt.se

Acovea behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar i ditt hälsoformulär som fylls i innan provtagning. Personuppgifterna vi samlar in på vår webbplats när du tar kontakt består av namn, telefonnummer och mejladress (dessa kallas i Integritetspolicyn för ”Användardata”). Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

(I) teknisk information inklusive IP-adress, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.

(II) vilka sidor och funktioner du har använt.

3.3 Personuppgifter utifrån utfallet av provtagning

Även utfallet av provtagning utgör personuppgifter och Patientdata. Utfallet (och personuppgifterna) består av positivt, negativt och ogiltig analys. Dessa personuppgifter lagras inom EU och behandlas av Acovea och/eller dess personuppgiftsbiträden.

4 Var lagras dina personuppgifter?

Webbplatsen ägs och kontrolleras av Acovea och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter, såsom uppgifter relaterade till din hälsa, lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsten.

Dina personuppgifter kommer utifrån krav i lag  även att lagras i ett journalsystem, i form av journaler. Journalerna sparas i journalsystem utanför Webbplatsen hos en tredje part på uppdrag av Acovea och enligt Acoveas instruktioner. Acovea är ansvarig för de personuppgifter (Patientdata) som lagras i journalerna.

5 Varför behandlas dina personuppgifter och laglig grund?

5.1 Behandlingen av din Användardata

Acovea behandlar din Användardata för att kunna:

(I) behandla din förfråga, återkoppla

(II) säkerställa din identitet

(III) tillhandahålla support och kommunicera med dig när du använder Tjänsten. I detta ingår framförallt att ge dig återkoppling och information under tiden du nyttjar Tjänsten. Vi kan även komma att behandla förfrågningar samt utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata och Patientdata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsten på bästa sätt

Användardata behandlas framför allt för att fullfölja avtal Acovea och dig för att du ska kunna få svar på provtagning på säkert sätt. Vidare behandlas Användardata för att fullgöra rättslig förpliktelser som Acovea har enligt lag eller  domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen).

5.2 Behandlingen av din Patientdata

Acovea behandlar Patientdata i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten lagenligt på bästa sätt för dig som patient samt att ge dig besked om utfall av provtagning. Som vårdgivare lyder vår verksamhet under gällande nationell lagstiftning. Vi behandlar därför din Patientdata med stöd av gällande lag. Behandling av Patientdata avseende dig sker även för att uppfylla andra av Acoveas skyldigheter enligt lag. I det ingår att våra läkare för journal som Acovea är skyldig att spara under viss tid.

Patientdata behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser vi har enligt lag samt att fullgöra avtal för dig.

6 Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, d.v.s. så länge det behövs för att kunna leverera Tjänsten eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Acovea har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till dig under en viss specifik tid.  Vi ber dig ta i beaktande att återkallelse av samtycke inte påverkar vår roll som vårdgivares skyldighet att föra journal eller att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

7 Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsten

7.1 Underleverantörer till Acovea

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsten använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Vår boknings leverantör (bokadirekt.se), våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Acoveas instruktioner i egenskap av s.k. Personuppgiftsbiträden.

7.2 Myndigheter

Acovea kan komma att ställa data  till förfogande till myndigheter vid förfrågan. Om sådan data delas är den alltid anonym och på en aggregerad nivå, och aldrig personlig.

8 Tredjelandsöverföring

Acovea använder IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige. Detta innebär dock inte att Acovea kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till antingen

(I) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

(II) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring

(III) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA)

(IV) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

8 Dina rättigheter som användare av Tjänsten

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Tjänsten, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig

(III) begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Acovea i rollen som vårdgivare har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive att föra journal i samband med nyttjande av Tjänsten). På din förfrågan kommer all Patientdata som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla att raderas

(IV) be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål

(V) invända mot behandling av personuppgifter

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

(VII) få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den via sammanhållen journalföring.

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webbplats genom kontakta oss formuläret eller genom att skicka ett mejl till info@acovea.se

9 Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att denna Integritetspolicy har klargjort hur, och varför, vi hanterar din Användar- och Patientdata. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav. Vi hoppas självklart att vi ska kunna komma fram till bästa lösning för det som inträffat.

Frågor?

Hör gärna av dig

Telefon: 073-946 92 06

Mail: info@acovea.se
Orgnr: 969758-5736

Adress:

Nybohovsbacken 38
117 63 Stockholm